در صورتی که نسبت به هر کدام از بخش های شمالوژی، شکایتی دارید در فرم زیر ثبت بفرمایید. در اسرع وقت برای پیگیری شکایت با شما تماس گرفته خواهد شد.