منطقه آزاد انزلی : مالک بازار خودرو جذاب شمال کشور

منطقه آزاد انزلی نیز همگام با دیگر مناطق آزاد کشور دارنده بازار خودرو جذاب و پرحاشیه‌ایست که همین امر نیز ببیشترین جاذبه را برای ماشین‌بازها این ناحیه درپی داشته است.
۷ منطقه آزاد ﮐﯿﺶ، ﻗﺸﻢ، ﺍﺭﺱ، ﻣﺎﮐﻮ، ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ، ﺍﻧﺰﻟﯽ ﻭ ﺍﺭﻭﻧﺪ در کشور ما وجود دارد و به لطف منطقه آزاد شدن این محدوده‌ها که بدلیل قرار گرفتن آنها در استان‌های مرزی صورت گرفته، از مزیت عدم پرداخت عوارض گمرکی معمول جهت خرید خودروهای وارداتی برخوردار می‌باشند و به همین دلیل ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ، ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺮﯼ عادیست.


ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ‌های موجود برای ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ

ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣنطقه آزاد انزلی ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ آنها، محدودیت‌ها و ﺷﺮﺍﯾطی ﺧﺎص را متحمل می‌شوند.
از جمله محدودیت‌های موجود برای خریداران خودرو ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد انزلی، پرداخت حق بیمه اتومبیلهاست که دست کم 4 میلیون تومان هزینه در بر دارد. ﻫمچنین ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﭘﻼﻙ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ است که البته ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺤﺪﻭﺩیت تعداد خرید خودرو در سال ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد.

محدوده مجاز تردد خودروهای منطقه آزاد

ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ با پلاک منطقه، تنها در محدوده‌های تعیین شده مجاز به تردد هستند، برای مثال در منطقه آزاد انزلی خودروهای پلاک منطقه در ﻣﺴﻴﺮ انزلی به ﺭﺷﺖ، ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻢ/ﻣﺴﻴﺮ بندرانزلی ﺑﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺳﺮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ مجاز به تردد می‌باشند.
البته زمزمه‌هایی مبنی بر گسترش محدوده مجاز تردد خودروهای منطقه آزاد، در سرتاسر استان گیلان، به گوش می‌رسد که همین امر بر رونق بیشتر بازار خوردو منطقه افزوده است.
دارندگان خودروهای منطقه آزاد ﺑﺮﺍﯼ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ اخذ ﻣﺮﺧﺼﯽ خودرو تحت ضوابط مشخص ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از شایعه تا واقعیت:

شایعاتی درخصوص اجباری بودن ملی شدن پلاک خودرو پس از پنج سال میان مردم وجود دارد که هیچ الزام قانونی نداشته و اجباری نیست.
از دیگر قوانین جاری، نقل و انتقال (خرید و فروش) خودرو پس از ترخیص گمرک، بلامانع مب‌باشد و بر اساس ضوابط تعیین شده منطقه آزاد انزلی صورت می پذیرد.
ﻣﺪﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﭘﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ است.


مزایای حضور در منطقه آزاد انزلی

از جمله محاسن ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، می‌توان ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ را نام برد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ نقاط ﮐﺸﻮﺭ بدلیل عدم پرداخت گمرک ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺼﻒ قیمت در آن مناطق، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﺯ سوی ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ارائه شده ﺍﺳﺖ. به طور مثال ﺩﺭ بندرانزلی ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺭﺍ بکنید، می‌توان خرید کرد و یا سفارش خرید داد، ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ اروپایی ﻣﺪل 2018 گرفته ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ شماره‌گذاری ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ با کره‌ای و ژاپنی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
در بازار خودرو منطقه آزاد انزلی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ اصلی ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ اخذ می‌شود ﮐﻪ البته ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ خودرو ﭘﻼﮎ ﻣﻠﯽ، ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ تفاوت ﺩﺍﺭﺩ.
باید توجه کرد قیمت تمام شده خودرو به هنگام خرید تحت تاثیر قیمت ارز، بصورت روزانه متغیر است.

 

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید