برچسب: استاد ابراهیم پورداوود

بهمن 16
استاد ابراهیم پورداوود: فردوسی زمان برای زنده کردن ادب پارسی

فرودسی حکیم یک بار در زمان خویش تلاش کرد که با سرودن شاهنامه فرهنگ و زبان ایران را…