برچسب: بقعه خواهر امام

اسفند 12
بقعه خواهر امام در رشت، مأمن بی پناهان

گیلان مامن بسیاری از نوادگان پیامبر بوده است. یکی از این افراد چهارمین دختر امام موسی…