برچسب: دره چاکرود

آذر 17
دره چاکرود: دنیای سحرآمیز آب و سنگ

گاه با تاریکی اعماق خود ترس به دل انسان می اندازد و گاه با یک آبشار جاری از میان سنگ…