برچسب: روستای شیخانبر

دی 10
آرامگاه شیخ زاهد گیلانی: جد مادری دودمان صفوی

آرامگاه شیخ زاهد گیلانی در روستای شیخانبر با گنبد هشت ترک فیروزه ای خود در دامنه کوه…